MCT Map

Manufacturing Critical-Path Time Map

Grafisch toont deze QRM tool u de tijdsaspecten van uw processtroom doorheen de organisatie. Het visualiseert

white space / non-touch time: de tijd waar niet aan een product gewerkt wordt
grey space / touch time: de tijd waar wel aan het product gewerkt wordt

Door uw initiële Manufacturing Critical-Path Time vast te leggen, kunnen nadien de verbeteringen ten gevolge van de aanpassingen in uw productiesysteem, en hoe deze uw doorlooptijd succesvol verkorten, zichtbaar worden gemaakt.

Dé doelstelling bij het implementeren van QRM is het reduceren van de doorlooptijd. Het begrip MCT (Manufacturing Critical Path Time) geeft een eenduidige definitie aan het begrip doorlooptijd, waarmee tegelijkertijd ook een aantal minder voor de hand liggende tijdvreters in rekening worden gebracht.

Omdat de MCT-reductie wordt gerealiseerd door het elimineren van ‘waste’ in termen van tijd, is het belangrijk om een inzicht te verwerven in de processen met het oog op doorlooptijd en het gedeelte daarvan dat als ‘waste’ (white space) kan worden beschouwd. QRM introduceert daarom een eenvoudige tekentechniek welke in één oogopslag duidelijk maakt wat de tijdsconsumptie is van een proces, welke deelprocessen er op het kritische pad liggen (arcering) en waar het meeste ruimte voor verbetering te behalen valt (white space). Ook voorraad en WIP zijn ‘white space’ maar van een andere orde. Om dit duidelijk te maken stellen we deze in de tool voor in het blauw.

Om een continue procesverbetering (MCT-Reductie) mogelijk te maken, is het natuurlijk niet voldoende om eenmalig een MCT-Map te tekenen. Op gezette tijden moet telkens opnieuw de MCT gemeten en vergeleken worden met het oorspronkelijke uitgangspunt. Dit kan door de manuele oefening periodiek te herhalen, maar omdat het tool ook in staat is om MCT-Maps te maken van elke geplande en gerealiseerde order flow is het mogelijk om de vooruitgang van de MCT-Reductie permanent te monitoren. De tool vergelijkt met de ‘as-is’ situatie, maar het is ook interessant om de MCT in de gerealiseerde order flow te vergelijken met wat gepland was. Indien dergelijke vergelijking namelijk structurele afwijkingen (zowel positief als negatief) toont, is dit een indicator om de parameters (lead times) op systeemniveau aan te passen. Hierdoor ontstaat dan een klassieke plan-do-check-act verbetercyclus.

Interesse in een demo? Laat het ons weten!

Demo aanvragen

Real Time Capacity Planning

Dé oplossing voor traditionele planningsproblemen

Met deze QRM tool krijgt u real time inzicht in uw beschikbare en toegewezen capaciteit, zodat orders – met hun respectievelijke routing doorheen de organisatie – ook in real time in uw planning kunnen opgenomen worden.

Met het verkorten van de doorlooptijden verdwijnt automatisch de nood aan (lange termijn) planningen. Wat echter niet verdwijnt, is de verplichting om de klant bij het plaatsen van zijn order een correcte levertermijn te garanderen. Omdat de bestaande ERP/MRP-oplossingen geënt zijn op de klassieke (vaak batchgeoriënteerde) planningsmethodes – waarbij men in meerdere cycli tot een ‘doenbare’ planning probeert te komen – zijn zij meestal minder geschikt om real time inzicht te verschaffen in zowel capaciteit als materiaalbehoefte.

QRM richt zich op vermindering van de doorlooptijd door eliminatie van white space (tijd waarin niets met de producten gebeurt) en is dus veel minder geïnteresseerd in de gedetailleerde en bijgevolg tijdrovende beschrijving van alle tijdselementen die enkel de touch time (grey space) proberen vast te leggen.

Om toch beschikbare en benodigde capaciteit te kunnen bepalen, wordt deze op een veel hoger en abstracter niveau vastgelegd. Hierdoor daalt het aantal te definiëren en dus te onderhouden capaciteitsparameters drastisch. Omdat er veel minder parameters in het spel zijn, wordt het ook veel makkelijker om door periodieke analyse en bijstelling van de parameters het systeem te laten leren. Op basis van deze hoog-niveau capaciteitsberekening kan onmiddellijk en real time zichtbaar gemaakt worden waar er in het proces bottlenecks zullen ontstaan.

In functie van de gekozen tijdshorizon wordt per QRM-cel getoond of er voldoende capaciteit beschikbaar is (groen), waar er reden is tot bezorgdheid omdat de marge van de reservecapaciteit is overschreden (oranje) en tenslotte waar er zich een zeer acuut probleem voordoet omdat de beschikbare capaciteit overschreden is (rood).

Van zodra de bottleneck zichtbaar wordt kan er uiteraard ingezoomd worden om te bepalen welke orders het capaciteitsprobleem veroorzaken.

Door, naast het real time inzicht in de capaciteit, dit ook te voorzien voor de materiaalbehoefte ontstaat er een instrument dat het mogelijk maakt om real time te checken of de door de klant gewenste leverdatum wel haalbaar is.

Interesse in een demo? Laat het ons weten!

Demo aanvragen

Digitale POLCA

Laat uw werkorders al dansend door de fabriek stromen

Een eerste stap naar QRM met behoud van het bestaande ERP-systeem kan erin bestaan om QRM POLCA te implementeren. QRM POLCA geeft ondersteuning voor de werkvloeraansturing in de QRM-werkcellen op basis van het POLCA-kaartjessysteem.

Elke QRM-cel krijgt POLCA-kaarten ter beschikking, en daarmee tegelijkertijd ook beschikbare capaciteit voor het doorsturen van orders naar de volgende ‘downstream’ QRM-cellen.

Van zodra alle kaarten voor een bepaalde downstream cel in gebruik zijn, mag de cel geen orders meer starten die de betrokken downstream cel als volgende cel in het proces hebben. Op die manier worden wachtrijen vermeden en kan een cel eerst verder werken aan orders (of taken) die een andere routing volgen.

De medewerkers van elke QRM-cel hebben aan de hand van een eigen ‘POLCA-Monitor’ volledig inzicht in het onderhandenwerk en de te verwachten en reeds wachtende orders. De monitor toont bovendien zelf de optimale volgorde van de uit te voeren orders, alsook of deze überhaupt gestart kunnen worden en wat er eventueel nog ontbreekt.

Zodra een medewerker een order (of taak) start, berekent de monitor automatisch de benodigde hoeveelheid POLCA-kaarten in functie van de ordergrootte en wijst deze dan definitief toe aan de taak. De toegewezen POLCA-kaarten zullen pas vrijkomen wanneer ook de volgende stap (downstream) is afgewerkt en er dus opnieuw downstream capaciteit vrijkomt. Uiteraard wordt hiermee ook telkens real time de beschikbaarheid van de POLCA-kaarten bijgewerkt.

Interesse in een demo? Laat het ons weten!

Demo aanvragen